+34 635 780 412

Aviso legal

Compartir:

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

 

Denominación social é O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega

F94066818

Domicilio social: Chan de Bazocos s/n Rebordechán 36491 Crecente - Pontevedra

Teléfono: 659000742

Correo electrónico a efectos de comunicación: info@otempodaaldea.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galegaconsideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega.

A navegación pola web de O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.


USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet de O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega con domicilio en Chan de Bazocos s/n Rebordechán 36491 Crecente - Pontevedra, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais queO Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega poida efectuar nun futuro. Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da empresa. Así mesmo, O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega, no seguinte enderezo Chan de Bazocos s/n Rebordechán 36491 Crecente - Pontevedra, ou ben a través do seguinte correo electrónico info@otempodaaldea.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce. O Tempo da Aldea Sociedade Cooperativa Galega adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.